REGULAMIN SERWISU „Geje W UK”  www.Geje.co.uk

 1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Randkowego znajdującego się pod adresem www.geje.co.uk
 2. Kontakt z Administratorem portalu jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Administrator serwisu  randkowego geje w Anglii  świadczy na rzecz Użytkowników  usługi udostępniania zasobów systemu inforatycznego, w tym strony internetowej www.Geje.co.uk, w celu przechowywania przez Użytkowników portalu danych w postaci ogłoszeń towarzskich („Ogłoszenia”) lub Ulubioych i komentarzy do Ogłoszeń („Komentarze”), które są udostępniane na stronie www.Geje.co.uk („Usługi”), na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa .

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU RANDKOWEGO Geje.co.uk

 1. Użytkownikami portalu Geje mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie („Użytkownicy ”).
 2. Warunkiem świaczenia Usług przez Adminisratora na rzecz Użytkownika jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Geje.co.uk administratorem stosownej umowy o świadczenie Usług, co następuje:
  1. z chwilą Rejestracji Użytkownika i akceptacji przez niego warunków Regulaminu na warunkach wskazanych poniżej („Zarejestrowany Użytkownik A”) w odniesieniu do świadczenia Uług w zakresie udostępniania zasobów systemu informatycznego Administratora, w tym strony internetowej www.Geje.co.uk, w celu przechowywania przez Zarejestrowanych Użytkowników A danych w postaci Ogłoszeń.
  2. z chwilą Rejestracji Użytkownia w Serwisie i akceptacji przez niego warunków Regulaminu na warunkach wskazanych poniżej („Zarejestroany Użytkownik B”) w odniesieniu do świadczenia Usług w zakresie udostępniania zasobów systemu infrmatycznego Administratora portalu, w tym strony internetowej www.Geje.co.uk, w celu przechowywania przez Zarejestrowanych Użytkowników B danych w postaci Komentarzy.
 3. Tylko Zarejestrowany Użytkownik A może korzystać z możliwości zamieszczenia Ogłoszeń w Serwisie na warunkach wskzanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Tylko Zarejestrowany Użytkownik B może zamieszczać w Serwisie Komentarze do Ogłoszeń na warunach wskazanych w niniejszym Regulaminie. (randki UK)
 5. Użytkownik, który nie dokonał Rejetracji w Serwisie na warunkach wsazanych w niniejszym Regulaminie może korzystać z geje.co.uk w formie przeglądania zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń i Komentarzy.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie geje.co.uk w sposób niezgodny z jego celem.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie Geje.co.uk dla celów sprzecznych z prawem w UK lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostrczanie przez Zarejestrowanych Użytkowników teści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach lub w innej formie, z uwzględnieiem treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa intelektualnej własności, w tym prawa autorskie majątkowe lub osobiste), doba osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (kulturową, etniczną , rasową, religijną )
 8. Zakazane jest umieszzanie w treści Ogłoszeń, Komentarzy lub w innej formie jakichkolwiek odnośników do innych stron internetowch bez zgody administratora. Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych.
 9. Użytkownicy Geje.co.uk zobowiązani są do:
  1. przestrzegania praw Administratora Geje.co.uk, innych Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych;
  2. powstrzymywania się od jkichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowiniami niniejszego Regulaminu,
  3. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Geje.co.uk, innych Użytkowników Geje.co.uk lub osób trzecich.
 10. Administrator Geje.co.uk  zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do portalu w całości lub części dla Użytkowników Geje.co.uk, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 11. W przypadku niniejszego rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego A lub Zarejestrowanego Użytkownika B Administrator Geje.co.uk ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze tego Użytkownika z Geje.co.uk i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń lub Kometarzy tego Użytkownika i Ogłoszeń lub Komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych Ogłoszeniach i Komentarzach. Adminstrator uprzednio wobec usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z Geje.co.uk wezwie Zarejestrowanego Użytkownika A lub Zarejestrowanego Użytkownika B do niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu pod rygorem usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z portalu Geje w UK.

WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Geje w anglii jest równoznaczne z Rejestracją Użytkownika A tzn. zgodnie z Art.3 niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez dodanie Ogłoszenia Zarejestrowany Użytkownik A oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Użytkownika A w Serwisie, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.
 3. Poprzez dodanie Ogłoszenia Zarejestrowany Użytkownik A oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Zarejestrowany Użytkownik A zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.
 4. Każdy Zarejestrowany Użytkownik A może zamieścić w Serwisie tylko jedno Ogłoszenie. Aby zamieścić większą liczbę Ogłoszeń należy uzyskać uprzednią zgodę Administratora. W przypadku dodania kolejnego Ogłoszenia przedstawiającego tę samą osobę, Administrator Geje.co.uk ma prawo zastąpić wcześniejsze Ogłoszenie tej osoby nowym.
 5. Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie:
  1. wszelkie treści, w szczególnośi fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstaiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.
  2. w pojedynczym Ogłoszeniu mogą znajdować się dane i fotografie tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse duetów i klubów).
  3. co najmniej jeden z wymarów fotografii stanowiącej element Ogłosznia jest nie mniejszy niż 350px,
  4. fotografie stanowiące element Ogłoszenia są aktualne, tj. wykonane nie później niż w ciągu 5 lat,
  5. przynajniej jedna z fotografii stanowiących element Ogłoszenia przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy Ogłoszenie, Randki w Anglii
  6. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotorafii z innej strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego,
  7. fotografie stanwiące element Ogłoszenia mają odpowiednią jakość tj. nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw.
  8. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie moą być powiększane, posiadać widocznych artefaktów będących efektem powiększenia zdjęcia lub zapisania zdjęć w dużej stratnej kompresji.  Serwis Radkowy w Wielkiej Brytanii
  9. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturaności, do takich niedozwolonych modyikacji zalicza się w szczególności:
   • podmianę tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe
   • wszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, itp.
   • zbyt mocne nasycenie lub nienaturalna barwa kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).
 6. Administrator Geje.co.uk ma prawo weryfikacji zgodności Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Portal Radkowy w UK
 7. W przypadku gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w ninijszym Regulaminie Administrator Geje.co.uk  może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z portalu.
 8. W przypadku otrzymania przez Administratora Geje.co.uk  urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodnośc Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulamnu, w szczególności co do rawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszcznych w Ogłoszeniu, Administrator Geje.co.uk ma prawo do podjęcia następuących czynności:
  1. wezwania Zarejestrowanego Użytkownika A do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub
  2. wezwana Zarejestrowanego Użytkownika A do niezwłocznego przesłania Administratorowi oryginalnych i niezmodyfikowanych fotografii w celu weryfikacji ich zgodności z wymogmi wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk; lub
  3. wezwania Zarejestrowanego Użytkownika A do niezwłocznego przesłania Administratorowi Geje.co.uk innych, wykonnych w ciągu ostatnich trzech dni, niezmodyfikowanych fotografii osoby, która została przedstawiona na zamieszcznych w ogłoszeniu zdjęciah w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk; lub
  4. wezwania Zarjestrowanego Użytkownika A do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwis swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w Serwisie, w związku z otrzymaniem prez Administratora Geje.co.uk wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych zawartych w Ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk: lub
  5. odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk
 9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej AdministratorGeje.co.uk wykonuje uprawnenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, według włsnego uznania, tzn. Administrator Geje.co.uk nie ma konieczności wezwania Zarejestrowanego Użytkownika A do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszcenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokoania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk
 10. Administrator niezwłocznie zawadomi Zarejestrowanego Użytkownika A drogą emaliową lub smsem o zamiarze zablokowania dostępu do Ogłosenia lub usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk w sytuacjach, o których mowa w ust. 8 powyżej.
 11. Zarejestrowany Użytkownik A zobowiązany jest do niezwłocnego aktualizowania Ogłoszenia za każdm razem gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.
 12. Zarejestrowany Użytkownik A ma możliwość wykonywania zmian w swoim Ogłoszeniu drogą emaliową, telefoniczną, smsową lub poprzez formularz kontaktowy dotępny na stronie www.Geje.co.uk w dziale "kontakt". Zmiany te mogą zostać wykonane dopiero po weryfikacji Zarejestrowanego Użytkownika A poprzez podanie hasła do zmieianego Ogłoszenia (podawanego przez Użytkownika w procesie zamieszczania ogłoszenia) lub jeżeli zmiany te zostały wysłane z telefonu (emaila), którego numer (adres email) znajdują się w edytowanym Ogłoszeniu. Zarejestrowany Użytkownik A ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostpnienia swojego hasła osobom trzecim.
 13. Zarejestrowany Użytkownik A, umieszczając w Ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Geje.co.uk oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.
 14. Za emisję Ogłoszenia w Serwisie pobierana jest stała opłata w wysokości (cena do ustalenia) miesięcznie brutto („Opłata”).
 15. Zarejestrowany Użytkownik A zobowiązany jest do zapłaty Opłaty na racunek bankowy Administratora wskazany po dokonaniu przez Użytkownika prawidłowej Rejestracji. Za datę płatnści uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora Geje.co.uk należną kwotą.
 16. Uiszczenie Opłaty przez Zarejestrowanego Użytkownika A jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. Ogłoszenie jest ważne i dostępne w Serwisie przez 30 dni od dnia jego zamieszczenia w Serwisie.
 17. W terminie na co najmniej 5 dni przed upływem ważności Ogłoszenia Administrator Geje.co.uk przypomina Zarejestrowanemu Użytkownikowi A o obowiązku uiszczenia Opłaty za kolejny miesiąc pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z portalu. Przypomnienie nasępuje drogą emailową lub SMS na adres email lub numer telefonu wskazany przez Zarejestrowanego Użytkownika A w procesie Rejestracji. Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk w przypadku nieotrzymania Opłaty za kolejny miesiąc przed upływem terminu ważności Ogłoszenia, o któym mowa w ust. 16 powyżej.
 19. W razie odmowy zamieszcenia Ogłoszenia w Serwisie przez Administratora lub rezygnacji przez Zarejestrowanego Użytkownika A z zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, przekazanej Administratorowi Geje.co.uk zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, uiszzona Opłata podlega zwotowi. W takiej sytuacji Administrator Geje.co.uk ma prawo potrącenia z Opłaty kosztów poniesionych do chwili otrzymania rezygnacji Użytkownika.
 20. Opłata nie podlega zwrotowi w następujących sytuacjach:
  1. gdy Administrator dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk z powodu naruszenia niniejszego Reulaminu prez Zarejestrowanego Użytkownika A, który zamieścił Ogłoszenie lub niezastosowaniem się Użytkownika do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjć określonego w pkt 8;
  2. gdy Administrator Geje.co.uk dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk w związku z otrzyaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu;
  3. gdy Administrator dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszeia lub usunięcia Ogłoszenia z Geje.co.uk w okresie ważności Ogłoszenia na wniosek Zarejestrowanego Użytkwnika A.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA Geje.co.uk

 1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw jakichkolwiek roszczeń wględem Administratora Geje.co.uk
 2. Administrator  nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Ogłoszeń lub Komentarzy. Odpowiezialność w tym zakresie ponosi Zarejestrowany Użytkownik Landrynki, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialnści względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzianość w tym zakresie ponosi Zarejestrowany Użytkownik Geje.co.uk, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
 4. Administrator Geje.co.uk w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o ezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoseniu lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Administratora Landrynki o bezrawności danych zamiesczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji wskazaną w Art. 7 poniżej.
 5. Administrator nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Sewisu.
 6. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjnowaniu Geje.co.uk wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerncją Użytkowników Geje.co.uk
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Geje.co.uk, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Geje.co.uk
 8. Treści umieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników Geje.co.uki nie są poglądami i opiniami Administratora Geje.co.uk. Administrator Serwis zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skacania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruzających zasady Geje.co.uk wskazane w niniejszym Regulaminie .
 9. Administrator nie ponosi odpiedzialności za działania Użytkowników oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Użykowników Landrynki lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Geje.co.uk

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z jakością świadczena Usług przez Administratora lub zarzutem osoby trzeci  w zakresie bezprawności wykorzystania jej danych osobowych, w tym wizerunku, w Serwisie, powinny być składane drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator Geje w Anglii zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres email, z którego zotała wysłana reklamacja.

Najnowsze ogłoszenia

Szukam aktywnego.

Szukam aktywnego geja z…

Hej

Ktoś chętny  się spotkać

czekam na p.....

moj nume tel.  07309978378 

Damska bielizna

Witam,jestem 45latkiem,

Realny i uległy

Witam , jestem uległy i…